ông thọ ngọc tủy

Ông Thọ Ôm Gậy Như Ý Ngọc Tủy biểu tượng của phú quý lộc thọ FX006

FX006-1

36,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ông thọ ôm như ý ngọc tủy ((tại Việt Nam)). +